Image
Image
See all posts
Image

About Us

ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม

มีภารกิจหลักในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและแข็งแกร่งแก่องค์กรเอกชน สาธารณประโยชน์

องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรชุมชน

     ซึ่งเป็นพลังสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน

และประชาสังคมที่เสมอภาคเป็นธรรม

และทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม.

ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม

อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 15

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Email: cpcs@nida.ac.th

http://www.cpcs.nida.ac.th

Tel: 02-377-7206, 02-378-1284

Fax: 02-374-7399
 

Clips Video

Please publish modules in offcanvas position.