บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ โตไปไม่โกง หลักสูตรคุณธรรมสำหรับเด็ก-เยาวชน

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2554 รศ.ดร.จุรี วิจิตรวาทการ ประธานศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ เลขาธิการสมาคมสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย คุณธนากร เกษตรสุวรรณ นายกสมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ “โตไปไม่โกง” โดยมีคุณสุมิตร เพชราภิรัชต์ อุปนายกสมาคม รศ.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อาจารย์สุมิตรา พงศธร ประธานฝ่ายอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก

ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม

อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 15

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Email: cpcs@nida.ac.th

http://www.cpcs.nida.ac.th

Tel: 02-377-7206, 02-378-1284

Fax: 02-374-7399
 

Clips Video

Please publish modules in offcanvas position.