อบรมผู้นำเยาวชน

เดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคมได้ร่วมกับสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตรโตไปไม่โกงในโครงการผู้นำเยาวชนให้กับโรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร โรงเรียนบางกะปิ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวนทั้งหมด 1,620 คน เพื่อให้เข้าใจถึงการทุจริตคอร์รัปชันนั้นเป็นสิ่งไม่ดี และสอดแทรกคุณค่าความดี 5 ประการ คือ ชื่อสัตย์สุจริต กระทำอย่างรับผิดชอบ รักความเป็นธรรมทางสังคม การมีจิตสาธารณะ และความพอเพียง 

ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม

อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 15

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Email: cpcs@nida.ac.th

http://www.cpcs.nida.ac.th

Tel: 02-377-7206, 02-378-1284

Fax: 02-374-7399
 

Clips Video

Please publish modules in offcanvas position.