กิจกรรมเสริมสร้างประชาธิปไตยกับนักเรียนโรงเรียนบางกะปิ

กิจกรรมเสริมสร้างประชาธิปไตยในโรงเรียน
 
      เมื่อวันที่  16  มิถุนายน  2552  ที่ผ่าน  ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม  จัดให้มีกิจกรรมเสริมสร้างประชาธิปไตยกับนักเรียนโรงเรียนบางกะปิ  ในระดับมัธยมศึกษาปีที 4-5      การดำเนินกิจกรรมที่มีการสอดแทรกประเด็น เนื้อหาสาระ ความรู้ และความสนุกสนาน  ตลอดจนได้รับความสนใจและความร่วมมือที่ดีจากน้อง ๆ  โดยกิจกรรมในวันนั้นประกอบได้ด้วย  กิจกรรมเป็ดหาบ้าน  กิจกรรมดร้าก้อนบอลรวมพลัง  กิจกรรมเรือมนุษย์ + ภาพเหมารวม  และกิจกรรม งูไต่บันได เสียงสะท้อนจากน้อง ๆ
1. ทำให้ไดเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะในเรื่อง  การมีส่วนร่วม  บทบาทหน้าที่  จิตสาธารณะ ศักดิ์ศรีความเป็นมนาย์และความเสมอภาคหญิงชาย
2. ความสนุกสนาน  ความสามัคคี  การยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง  การวางแผน การทำงานเป็นทีม
3. ได้เรียนรู้วิธีการในการแก้ปัญหา

ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม

อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 15

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Email: cpcs@nida.ac.th

http://www.cpcs.nida.ac.th

Tel: 02-377-7206, 02-378-1284

Fax: 02-374-7399
 

Clips Video

Please publish modules in offcanvas position.