กิจกรรมเสริมสร้างประชาธิปไตยในโรงเรียน

  เมื่อวันที่  16  มิถุนายน  2552  ที่ผ่านมา  ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม  จัดให้มีกิจกรรมเสริมสร้างประชาธิปไตยกับนักเรียนโรงเรียนบางกะปิ  ในระดับมัธยมศึกษาปีที 4-5 การดำเนินกิจกรรมที่มีการสอดแทรกประเด็น เนื้อหาสาระ ความรู้ และความสนุกสนาน  ตลอดจนได้รับความสนใจและความร่วมมือที่ดีจากน้อง ๆ  โดยกิจกรรมในวันนั้นประกอบได้ด้วย  กิจกรรมเป็ดหาบ้าน  กิจกรรมดร้าก้อนบอลรวมพลัง  กิจกรรมเรือมนุษย์ + ภาพเหมารวม  และกิจกรรมงูไต่บันได
   
  เสียงสะท้อนจากน้อง ๆ
  1. ทำให้ไดเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะในเรื่อง  การมีส่วนร่วม  บทบาทหน้าที่  จิตสาธารณะ ศักดิ์ศรีความเป็นมนาย์และความเสมอภาคหญิงชาย
  2. ความสนุกสนาน  ความสามัคคี  การยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง  การวางแผน การทำงานเป็นทีม
  3. ได้เรียนรู้วิธีการในการแก้ปัญหา

  ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม

  อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 15

   

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

  118 ถ.เสรีไทย คลองจั่น บางกะปิ  กรุงเทพฯ 10240

  Email: cpcs@nida.ac.th

  http://www.cpcs.nida.ac.th

  Tel: 02-377-7206, 02-378-1284

  Fax: 02-374-7399

  Clips Video

  © 2018 ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. www.cpcs.nida.ac.th

  Please publish modules in offcanvas position.