ประวัติความเป็นมา

ความเป็นมา

                การพัฒนาประเทศต้องอาศัยความร่วมมือกันทุกฝ่ายทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม  ในภาวะที่สังคมไทยเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและซับซ้อนยิ่งขึ้น  สังคมจะเข้มแข็งและประชาสังคมจะแข็งแกร่งได้  หากทุกฝ่ายร่วมมือร่วมใจกันทำงาน เป็นหุ้นส่วนซึ่งกันและกันอันเป็นพื้นฐานการทำงานเป็นเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือสังคมและกระตุ้นให้สาธารณชนรับรู้ เข้าใจ และเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์และประชาสังคม

                ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคมได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  19  มีนาคม  2540  มีสถานภาพเป็นหน่วยงานอิสระในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  เพื่อเป็นศูนย์ศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมสาธารณประโยชน์และประชาสังคมอย่างเป็นระบบ  ตลอดจนเผยแพร่และรณรงค์ให้สังคมไทยเป็นประชาสังคมที่เข้มแข็ง

 ภารกิจ

                ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม  มีภารกิจหลักในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและแข็งแกร่งแก่องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์  องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรชุมชน ซึ่งเป็นพลังสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน และประชาสังคมที่เสมอภาคเป็นธรรม และทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม 

กิจกรรม

-  ศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ประชาสังคม และสาขาที่เกี่ยวข้อง

-  เป็นศูนย์ข้อมูลทางกิจกรรมสาธารณประโยชน์และประชาสังคม

-  ประสานกิจกรรมและโครงการด้านกิจกรรมสาธารณประโยชน์ และประชาสังคมในประเทศและต่างประเทศ

-  บริการวิชาการ เช่น การฝึกอบรม การจัดสัมมนา การประชุม การให้คำแนะนำปรึกษาแก่ภาคประชาสังคม

-  สนับสนุนและประสานงานการดำเนินงานประชาสังคม

-  ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจ สนับสนุน และมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณประโยชน์และประชาสังคม

 

ศสป  และเครือข่ายกิจกรรม

                ศสป ได้ทำงานร่วมกับภาคประชาสังคมในประเทศและต่างประเทศ  ในประเทศได้ร่วมมือกับองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ มูลนิธิ ภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มธุรกิจเพื่อสังคมไทย (ธสท) ซึ่ง ศสป ทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการของกลุ่ม

                ศสป ได้ร่วมมือกับภาคประชาสังคมในต่างประเทศ เช่น CIVICUS  ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่เสริมสร้างประชาสังคมทั่วโลก The Synergos Institute  ซึ่งเป็นองค์กรอิสระไม่หวังผลกำไรที่มุ่งหาทางแก้ไขปัญหาความยากจนทั่วโลก  ขณะเดียวกัน ศสป ทำหน้าที่เป็นศูนย์สารสนเทศ (APPC-IC)  และ APPIN ของ Asia-Pacific Philanthropy Consortium ในประเทศไทย

                นอกจากนั้น ศสป ทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการขององค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย (Transparency Thailand)  โดย ศสป ได้ประสานงานการก่อตั้ง T-Thailand มาตั้งแต่ต้นปี 2541  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายความร่วมมือทั่วโลกที่มีวัตถุประสงค์ร่วมกันในการส่งเสริมและเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริตและความโปร่งใสในระดับนานาชาติและระดับชาติ  องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทยมีภารกิจหลักในการส่งเสริมให้ประชาชนรับรู้ถึงความโปร่งใส และกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมและสนับสนุนประเด็นเกี่ยวกับความโปร่งใส ความรับผิดชอบต่อผลงานและความรับผิดชอบต่อสาธารณะในประเทศไทย

ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม

อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 15

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Email: cpcs@nida.ac.th

http://www.cpcs.nida.ac.th

Tel: 02-377-7206, 02-378-1284

Fax: 02-374-7399
 

Clips Video

Please publish modules in offcanvas position.