คณะที่ปรึกษา

                พระราชธรรมเจติยาจารย์

                ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเวศ  วะสี

                นายอภิลาส  โอสถานนท์

                นายมีชัย  วีระไวทยะ

                นางสาวศรีสว่าง  พั่ววงศ์แพทย์

                คุณหญิงจำนงศรี  หาญเจนลักษณ์

                ดร.วิชิต  สุรพงษ์ชัย

                ม.ร.ว. สุชาติจันทร์  ประวิตร

                ดร.ประทีป  วีระพัฒนนิรันดร์

                นางภัทรา  ศิลาอ่อน

                นางสุภาพรรณ  พิชัยรณรงค์สงคราม

                ดร.อัศวิน  จินตกานนท์

                รศ.ดร. ชาติชาย  ณ เชียงใหม่

                รศ. ทองศรี  กำภู ณ อยุธยา

                รศ. นรีวรรณ  จินตกานนท์

                Dr. Gary  Suwannarat

                Dr. James R. Klein

                Mr. James  Stent  

ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม

อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 15

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Email: cpcs@nida.ac.th

http://www.cpcs.nida.ac.th

Tel: 02-377-7206, 02-378-1284

Fax: 02-374-7399
 

Clips Video

Please publish modules in offcanvas position.