คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม

   

รองศาสตราจารย์ ดร.จุรี  วิจิตรวาทการ

ประธาน

   

อาจารย์ ดร. กนกกาญจน์  อนุแก่นทราย

ผู้อำนวยการ

   

อาจารย์ ดร.ศุทธนา  วิจิตรานนท์

รองผู้อำนวยการ

   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรวรรณ  ภักดีบุตร

กรรมการ

   

นางสุรางค์  เปรมปรีดิ์

กรรมการ

   

ศาสตราจารย์ นพ. เทพ  หิมะทองคำ

กรรมการ

   

นายจุลกร  สิงหโกวินท์

กรรมการ

   

ดร.สมชาติ  วิศิษฐชัยชาญ

กรรมการ

   

ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม

อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 15

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Email: cpcs@nida.ac.th

http://www.cpcs.nida.ac.th

Tel: 02-377-7206, 02-378-1284

Fax: 02-374-7399
 

Clips Video

Please publish modules in offcanvas position.