คณะที่ปรึกษา

                  พระราชธรรมเจติยาจารย์

                  ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเวศ  วะสี

                  นายอภิลาส  โอสถานนท์

                  นายมีชัย  วีระไวทยะ

                  นางสาวศรีสว่าง  พั่ววงศ์แพทย์

                  คุณหญิงจำนงศรี  หาญเจนลักษณ์

                  ดร.วิชิต  สุรพงษ์ชัย

                  ม.ร.ว. สุชาติจันทร์  ประวิตร

                  ดร.ประทีป  วีระพัฒนนิรันดร์

                  นางภัทรา  ศิลาอ่อน

                  นางสุภาพรรณ  พิชัยรณรงค์สงคราม

                  ดร.อัศวิน  จินตกานนท์

                  รศ.ดร. ชาติชาย  ณ เชียงใหม่

                  รศ. ทองศรี  กำภู ณ อยุธยา

                  รศ. นรีวรรณ  จินตกานนท์

                  Dr. Gary  Suwannarat

                  Dr. James R. Klein

                  Mr. James  Stent  

  ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม

  อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 15

   

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

  118 ถ.เสรีไทย คลองจั่น บางกะปิ  กรุงเทพฯ 10240

  Email: cpcs@nida.ac.th

  http://www.cpcs.nida.ac.th

  Tel: 02-377-7206, 02-378-1284

  Fax: 02-374-7399

  Clips Video

  © 2018 ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. www.cpcs.nida.ac.th

  Please publish modules in offcanvas position.