คณะกรรมการบริหาร

  คณะกรรมการศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม

     

  รองศาสตราจารย์ ดร.จุรี  วิจิตรวาทการ

  ประธาน

     

  อาจารย์ ดร. กนกกาญจน์  อนุแก่นทราย

  ผู้อำนวยการ

     

  อาจารย์ ดร.ศุทธนา  วิจิตรานนท์

  รองผู้อำนวยการ

     

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรวรรณ  ภักดีบุตร

  กรรมการ

     

  นางสุรางค์  เปรมปรีดิ์

  กรรมการ

     

  ศาสตราจารย์ นพ. เทพ  หิมะทองคำ

  กรรมการ

     

  นายจุลกร  สิงหโกวินท์

  กรรมการ

     

  ดร.สมชาติ  วิศิษฐชัยชาญ

  กรรมการ

     

  ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม

  อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 15

   

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

  118 ถ.เสรีไทย คลองจั่น บางกะปิ  กรุงเทพฯ 10240

  Email: cpcs@nida.ac.th

  http://www.cpcs.nida.ac.th

  Tel: 02-377-7206, 02-378-1284

  Fax: 02-374-7399

  Clips Video

  © 2018 ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. www.cpcs.nida.ac.th

  Please publish modules in offcanvas position.