คณะกรรมการบริหาร

  คณะกรรมการศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม

   juree  

  รองศาสตราจารย์ ดร.จุรี  วิจิตรวาทการ

  ประธาน

   kanok  

  อาจารย์ ดร. กนกกาญจน์  อนุแก่นทราย

  ผู้อำนวยการ

   soodt  

  อาจารย์ ดร.ศุทธนา  วิจิตรานนท์

  รองผู้อำนวยการ

   jiraw  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรวรรณ  ภักดีบุตร

  กรรมการ

   surang  

  นางสุรางค์  เปรมปรีดิ์

  กรรมการ

   tep  

  ศาสตราจารย์ นพ. เทพ  หิมะทองคำ

  กรรมการ

   jull  

  นายจุลกร  สิงหโกวินท์

  กรรมการ

   somch  

  ดร.สมชาติ  วิศิษฐชัยชาญ

  กรรมการ

     

  ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม

  อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 15

   

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

  118 ถ.เสรีไทย คลองจั่น บางกะปิ  กรุงเทพฯ 10240

  Email: cpcs@nida.ac.th

  http://www.cpcs.nida.ac.th

  Tel: 02-377-7206, 02-378-1284

  Fax: 02-374-7399

  Clips Video

  © 2018 ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. www.cpcs.nida.ac.th

  Please publish modules in offcanvas position.