ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ

  ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการที่ได้พิมพ์เผยแพร่


  -  องค์กรพัฒนาสตรีกับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมบทบาทหญิงชายที่มีผลกระทบต่อสิทธิและสวัสดิภาพของสตรี 

                  :  ผศ.ดร.ศุภมาส  เศรษฐพงษ์กุล


  -  บทบาทขององค์การสาธารณประโยชน์ (NGO) ในการจัดการสิ่งแวดล้อม

                  : รศ.ดร.ดารารัตน์  อานันทนะสุวงศ์, รศ.ดร.โอรส  ลีลากุลธนิต


  -  บทบาทขององค์การเอกชนสาธารณประโยชน์เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน

                  : รศ.ดร.สุพรรณี  ไชยอำพร 


  -  โครงการธุรกิจเพื่อสังคมกรณีศึกษาอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรองเท้า

                  : ผศ.ดร.ศุภมาส  เศรษฐพงษ์กุล


  -  ประเภทขององค์การเอกชนสาธารณประโยชน์

                  : ผศ.ดร.จิรวรรณ  ภักดีบุตร, นางภาวนา  เขมะรัตน์


  -  บทบาทขององค์การสาธารณประโยชน์ในการพัฒนาชนบท

                  : ผศ.ดร.สุรสิทธิ์  วชิรขจร


  -  การเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปการเมืองกับกรณีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา

                  : ศ.ดร.อมร  รักษาสัตย์ 


  -  ปาฐกถาพิเศษเรื่องความโปร่งใสและธรรมรัฐ

                  : นายอานันท์  ปันยารชุน


  -  ประชาสังคมกับการเคลื่อนไหวต่อต้านการคอร์รัปชัน: ศึกษากรณีการทุจริตการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข

                  : ผศ.ดร.นวลน้อย  ตรีรัตน์


  -  ขบวนการประชาสังคมกับการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่

                  :  ดร.กนกกาญจน์  อนุแก่นทราย


  -  การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน

                  : ศ.ดร.อมร  รักษาสัตย์


  -  การให้เพื่อสังคมและประชาสังคมในประเทศไทย 

                  :  รศ.ดร.จุรี  วิจิตรวาทการ


  -  Violence Against Women : A Thai Perspective

                  : Juree  Vichit-Vadakan, Ph.D


  -  Economic Crisis and Social Development

                  : Juree  Vichit-Vadakan, Ph.D


  -  Economic Crisis and Civil Society

                 :  Amara  Pongsapich, Ph.D

   


  ผลงานชุดการระดมทุนเพื่อกิจการสาธารณประโยชน์


  -  การระดมทุน :  กรณีศึกษาสภากาชาดไทย 

                  :  รศ.ทองศรี  กำภู ณ อยุธยา,  ผศ.ดร.ศุภมาส  เศรษฐพงษ์กุล


  -  การระดมทุน : กรณีศึกษาโครงการและกิจกรรมโดยเสด็จพระราชกุศล 

                  :  ผศ.ดร.จิรวรรณ  ภักดีบุตร


  -  การระดมทุน : กรณีศึกษาห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”

                  :  ผศ.ดร.นิสดารก์  เวชยานนท์


  -  การระดมทุน :  กรณีศึกษาวัดในพระบวรพุทธศาสนา

                  :  รศ.ดร.วิทย์  สัตยารักษ์วิทย์, ผศ.ดร.สุรสิทธิ์  วชิรขจร


  -  การระดมทุน :  กรณีศึกษามูลนิธิ / สมาคมจีนในประเทศไทย

                  :  ผศ.ดร.นิสดารก์  เวชยานนท์


  -  การระดมทุน :  กรณีศึกษาองค์การคริสต์ศาสนาในประเทศไทย

                  :  รศ.ทองศรี  กำภู ณ อยุธยา


  -  การระดมทุน :  กรณีศึกษา มัสยิด โรงเรียน และมูลนิธิในศาสนาอิสลาม

                  :  ผศ.ดร.สุรสิทธิ์  วชิรขจร


  -  การสำรวจการระดมทุนขององค์กรทางศาสนา

                 :  ผศ.ดร.ศุภมาส  เศรษฐพงษ์กุล


               

  ผลงานชุดผู้นำทางสาธารณประโยชน์และประชาสังคม


  -                   พระสุบิน  ปณีโต

  -                   พระราชธรรมเจติยาจารย์ (หลวงพ่อวิริยังค์  สิรินธโร)

  -                   พระพิศาลธรรมาพาที (พระพยอม  กัลยาโณ)

  -                   แม่ชีศันสนีย์  เสถียรสุต

  -                   มีชัย  วีระไวทยะ

  -                   ไพบูลย์  วัฒนศิริธรรม

  -                   ศรีสว่าง  พั่ววงศ์แพทย์

  -                   สุธีรา  วิจิตรานนท์ ทอมสัน

  ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม

  อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 15

   

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

  118 ถ.เสรีไทย คลองจั่น บางกะปิ  กรุงเทพฯ 10240

  Email: cpcs@nida.ac.th

  http://www.cpcs.nida.ac.th

  Tel: 02-377-7206, 02-378-1284

  Fax: 02-374-7399

  Clips Video

  © 2018 ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. www.cpcs.nida.ac.th

  Please publish modules in offcanvas position.