ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการที่ได้พิมพ์เผยแพร่


-  องค์กรพัฒนาสตรีกับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมบทบาทหญิงชายที่มีผลกระทบต่อสิทธิและสวัสดิภาพของสตรี 

                :  ผศ.ดร.ศุภมาส  เศรษฐพงษ์กุล


-  บทบาทขององค์การสาธารณประโยชน์ (NGO) ในการจัดการสิ่งแวดล้อม

                : รศ.ดร.ดารารัตน์  อานันทนะสุวงศ์, รศ.ดร.โอรส  ลีลากุลธนิต


-  บทบาทขององค์การเอกชนสาธารณประโยชน์เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน

                : รศ.ดร.สุพรรณี  ไชยอำพร 


-  โครงการธุรกิจเพื่อสังคมกรณีศึกษาอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรองเท้า

                : ผศ.ดร.ศุภมาส  เศรษฐพงษ์กุล


-  ประเภทขององค์การเอกชนสาธารณประโยชน์

                : ผศ.ดร.จิรวรรณ  ภักดีบุตร, นางภาวนา  เขมะรัตน์


-  บทบาทขององค์การสาธารณประโยชน์ในการพัฒนาชนบท

                : ผศ.ดร.สุรสิทธิ์  วชิรขจร


-  การเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปการเมืองกับกรณีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา

                : ศ.ดร.อมร  รักษาสัตย์ 


-  ปาฐกถาพิเศษเรื่องความโปร่งใสและธรรมรัฐ

                : นายอานันท์  ปันยารชุน


-  ประชาสังคมกับการเคลื่อนไหวต่อต้านการคอร์รัปชัน: ศึกษากรณีการทุจริตการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข

                : ผศ.ดร.นวลน้อย  ตรีรัตน์


-  ขบวนการประชาสังคมกับการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่

                :  ดร.กนกกาญจน์  อนุแก่นทราย


-  การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน

                : ศ.ดร.อมร  รักษาสัตย์


-  การให้เพื่อสังคมและประชาสังคมในประเทศไทย 

                :  รศ.ดร.จุรี  วิจิตรวาทการ


-  Violence Against Women : A Thai Perspective

                : Juree  Vichit-Vadakan, Ph.D


-  Economic Crisis and Social Development

                : Juree  Vichit-Vadakan, Ph.D


-  Economic Crisis and Civil Society

               :  Amara  Pongsapich, Ph.D

 


ผลงานชุดการระดมทุนเพื่อกิจการสาธารณประโยชน์


-  การระดมทุน :  กรณีศึกษาสภากาชาดไทย 

                :  รศ.ทองศรี  กำภู ณ อยุธยา,  ผศ.ดร.ศุภมาส  เศรษฐพงษ์กุล


-  การระดมทุน : กรณีศึกษาโครงการและกิจกรรมโดยเสด็จพระราชกุศล 

                :  ผศ.ดร.จิรวรรณ  ภักดีบุตร


-  การระดมทุน : กรณีศึกษาห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”

                :  ผศ.ดร.นิสดารก์  เวชยานนท์


-  การระดมทุน :  กรณีศึกษาวัดในพระบวรพุทธศาสนา

                :  รศ.ดร.วิทย์  สัตยารักษ์วิทย์, ผศ.ดร.สุรสิทธิ์  วชิรขจร


-  การระดมทุน :  กรณีศึกษามูลนิธิ / สมาคมจีนในประเทศไทย

                :  ผศ.ดร.นิสดารก์  เวชยานนท์


-  การระดมทุน :  กรณีศึกษาองค์การคริสต์ศาสนาในประเทศไทย

                :  รศ.ทองศรี  กำภู ณ อยุธยา


-  การระดมทุน :  กรณีศึกษา มัสยิด โรงเรียน และมูลนิธิในศาสนาอิสลาม

                :  ผศ.ดร.สุรสิทธิ์  วชิรขจร


-  การสำรวจการระดมทุนขององค์กรทางศาสนา

               :  ผศ.ดร.ศุภมาส  เศรษฐพงษ์กุล


             

ผลงานชุดผู้นำทางสาธารณประโยชน์และประชาสังคม


-                   พระสุบิน  ปณีโต

-                   พระราชธรรมเจติยาจารย์ (หลวงพ่อวิริยังค์  สิรินธโร)

-                   พระพิศาลธรรมาพาที (พระพยอม  กัลยาโณ)

-                   แม่ชีศันสนีย์  เสถียรสุต

-                   มีชัย  วีระไวทยะ

-                   ไพบูลย์  วัฒนศิริธรรม

-                   ศรีสว่าง  พั่ววงศ์แพทย์

-                   สุธีรา  วิจิตรานนท์ ทอมสัน

ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม

อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 15

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Email: cpcs@nida.ac.th

http://www.cpcs.nida.ac.th

Tel: 02-377-7206, 02-378-1284

Fax: 02-374-7399
 

Clips Video

Please publish modules in offcanvas position.