บทเรียนหลักสูตร "โตไปไม่โกง"

ห้องดนตรี  ห้องศิลปะ  ห้องนิทาน  ห้องบุ๊คคลับ  ห้องคนดีทำดี  ห้องการละเล่นและกิจกรรม  ห้องละครและบทบาทสมมติ

 
e-learning

บทเรียน หลักสูตร โตไปไม่โกง

e-learning
ads0012023.png

จำนวน หลักสูตร โตไปไม่โกง

Image
0
ห้องดนตรี
Image
0
ห้องศิลปะ
Image
Image
0
ห้องนิทาน
0
ห้องบุ๊คคลับ
Image
0
ห้องคนดีทำดี
Image
0
ห้องการละเล่นและกิจกรรม
Image
0
ห้องละครและบทบาทสมมติ

คู่มือ หลักสูตร โตไปไม่โกง

แบ่งเป็นห้อง 8 ชั้นเรียน ได้แก่ อ.1  อ.2  ป.1  ป.2  ป.3  ป.4  ป.5  ป.6
 
Image

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.