News

ปรับเปลี่ยนเจตคติในสังคมไทย 13 มิถุนายน 2551

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2551 ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ดำเนินโครงการปรับเปลี่ยนเจตคติในสังคมไทยไปสู่ความเสมอภาคหญิงชาย โดยมีเป้าหมายเพื่อให้สังคมไทยได้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย ตลอดจนเจตคติที่เอื้อต่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย  ณ บางกอกคลับ อาคารสาทรซิตี้ทาวเออร์ ถนนสาทร กรุงเทพมหานคร

 

Tel: 02-727-3503-5, 02-377-5206
Fax: 02-374-7399