News

ราตรีประชาธิปไตย 17 ธันวาคม 2551

เมื่อวันพุธที่  17  ธันวาคม  2551  ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ร่วมกับองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย ได้จัดงานราตรีประชาธิปไตย  ซึ่งมีการแสดงละครและการวาดภาพเกี่ยวกับประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลมีนักเรียนและนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม  โดย ฯพณฯ อานันท์  ปันยารชุน  ประธานองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทยเป็นประธานมอบรางวัล  ณ  ห้องบอลรูม  โรงแรมอโนมา  ราชประสงค์  กรุงเทพมหานคร

Tel: 02-727-3503-5, 02-377-5206
Fax: 02-374-7399

 

----- Privacy Policy -----