News

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง กรมการพัฒนาชุมชน 22 มิถุนายน 2557

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน 2557  กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามมาตรฐานจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งพัฒนาการจังหวัด โดยมีอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานในพิธีลงนาม และ ผศ.ดร.จิรวรรณ ภักดีบุตร กรรมการศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคมร่วมในพิธีในครั้งนี้ด้วย

Tel: 02-727-3503-5, 02-377-5206
Fax: 02-374-7399

 

----- Privacy Policy -----