News

ค่ายบัณฑิตไม่โกง 16-17 สิงหาคม 2557

เมื่อวันที่ 16-17 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ร่วมกับองค์การต่อต้านคอร์รัปชัน และมูลนิธิองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประะเทศไทย จัดค่ายบัณฑิตไม่โกง ในโครงการเยาวชนไทยไร้คอร์รัปชัน Youth 2020 เป็นโครงการนำร่อง ณ วังรี รีสอร์ท

จังหวัดนครนายก

Tel: 02-727-3503-5, 02-377-5206
Fax: 02-374-7399