News

โครงการสร้างฝายชะลอน้ำ 14-17 พฤษภาคม 2552

โครงการสร้างฝายชะลอน้ำอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 ณ ดอยสะโตง บ้านปงแท่น หมู่๑ ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

ระหว่างวันที่ ๑๔ -๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๒

     

                                โครงการเล็กๆ แต่มีคุณค่าที่สร้างสรรค์ ที่ "คนอาสา" มาร่วมกันสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมโดยการสร้างฝายชะลอการไหลของน้ำเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์อะไรได้มากมายแต่อย่างน้อยการเริ่มจากจุดเล็กๆ ย่อมเป็นบันไดขั้นแรกของการก้าวไปสู่จุดมุ่งหมายที่ยิ่งใหญ่ได้เพราะถ้าไม่เริ่มนับ 1 ก็ย่อมจะไม่มี 2 3 4...

                                ๑๔ -๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ผมได้รวมกลุ่มกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในนามชมรมสิงห์พระนาง มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา  ไปทำงานอาสาสร้างฝายฝายชะลอน้ำอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ดอยสะโตง บ้านปงแท่น หมู่ ๑ ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ซึ่งการเป็นอาสาสมัครที่อุทิศแรงกายแรงใจ เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคม แน่นอนว่าเป็นบทบาทที่ไม่มีใครจะมาบังคับใครให้เป็นแบบนั้นได้ หากแต่เป็นเจตจำนงจากก้นบึงของหัวใจของคนแต่ละคนที่จะทำให้บรรลุภารกิจที่ได้รับบนพื้นฐานของความรักและความสุขที่จะ  "ให้"  สิ่งที่ดีมีประโยชน์แก่ผู้อื่น     

Tel: 02-727-3503-5, 02-377-5206
Fax: 02-374-7399

 

----- Privacy Policy -----