News

คบเด็กสร้างชาติ โตไปไม่โกง

กทม. จับมือ นิด้า และองค์กรเพื่อความโปร่งใส
ผลิตหลักสูตรคบเด็กสร้างชาติ “โตไปไม่โกง”
สอนอนุบาล-ป.3 ปลูกฝังเด็กไทยต้านคอร์รัปชั่น

กรุงเทพมหานคร จับมือ ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม นิด้า และองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย เดินหน้าจัดทำหลักสูตรคบเด็กสร้างชาติ “โตไปไม่โกง” เพื่อใช้สอนนักเรียนระดับอนุบาล – ป.3  ในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยนำร่องสอนในปีนี้ 280 โรงเรียน เริ่มเดือนสิงหาคมนี้ หวังสร้างภูมิคุ้มกันและปลูกจิตสำนึกให้เด็กไทยเติบโตขึ้นโดยยึดมั่นความซื่อสัตย์และต่อต้านการคอร์รัปชั่น พร้อมเปิดตัวเว็บไซต์ให้เป็นพื้นที่เผยแพร่เนื้อหา หลักสูตร กิจกรรม และพูดคุยที่ www.growinggood.org

นางทยา ทีปสุวรรณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ปัจจุบันทุกภาคส่วนในสังคมมีความเห็นตรงกันว่าปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาร้ายแรงของไทยที่สะสมมานานและก่อให้เกิดผลเสียหายและนำไปสู่ปัญหาอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นความยากจน การด้อยพัฒนา การซื้อสิทธิขายเสียง ยาเสพติด และการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งการปลูกฝังคุณค่า การสร้างจิตสำนึกให้รู้ผิดชอบชั่วดี ลดละความเห็นแก่ตัว และยกระดับความเป็นคนดีของสังคม จะเป็นเกราะป้องกันคอร์รัปชั่นที่ดีที่สุด และควรปลูกฝังตั้งแต่วัยเด็ก

ด้วยเหตุนี้ กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีบทบาทในการรับผิดชอบการศึกษาและปลูกฝังเด็กให้เป็นคนดี จึงได้ร่วมกับศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย จัดทำหลักสูตรคบเด็กสร้างชาติ “โตไปไม่โกง” ขึ้น เพื่อใช้สอนนักเรียนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยมีเป้าหมายเพื่อปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกที่ดีงามในการยึดมั่นความซื่อสัตย์และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยในปีนี้จะนำร่องสอนในโรงเรียนจำนวน 280 โรงเรียน หลังจากนั้นจะขยายการสอนให้ครบ 431 โรงเรียน

“ขณะนี้ เนื้อหาของโตไปไม่โกง รวมทั้งการจัดทำสื่อการเรียนการสอนและคู่มือครูได้จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว การดำเนินการในขั้นต่อไปจะอบรมครูผู้สอนก่อนที่จะนำไปสอนต่อให้กับนักเรียน โดยจะเริ่มอบรมครูจำนวน 10 รุ่น เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนี้ หลังจากนั้นจะเริ่มสอนนักเรียนตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไป โดยจะสอนเฉลี่ย 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ พร้อมกันนี้ ยังได้จัดทำเว็บไซต์ให้เป็นพื้นที่เผยแพร่เนื้อหา หลักสูตร กิจกรรม และพูดคุยของครู ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้สนใจทั่วไปที่ www.growinggood.org” นางทยา กล่าว

 รศ.ดร.จุรี วิจิตรวาทการ ประธานศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ กล่าวถึงเนื้อหาของหลักสูตรคบเด็กสร้างชาติ “โตไปไม่โกง” ว่าจะมุ่งเน้นการสอนให้เด็กยึดมั่นในค่านิยม 5 ประการ เพื่อต่อสู้กับคอร์รัปชั่น ซึ่งได้แก่ 1) ความซื่อสัตย์สุจริต คือ การยึดมั่นในความสัตย์จริงและสิ่งที่ถูกต้องดีงาม มีความซื่อตรงและมีเจตนาที่บริสุทธิ์ ปฏิบัติต่อตนเองและผู้อื่นโดยชอบ ไม่คดโกง 2) การมีจิตสาธารณะ คือ การมีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม ตระหนักรู้และคำนึงถึงสังคมส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อตัวเองในการกระทำใดๆ เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียหายต่อส่วนรวม และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม 3) ความเป็นธรรมทางสังคม คือ การปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันอย่างมีเหตุผล โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อเพศ เชื้อชาติ ชนชั้น สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม 4) กระทำอย่างรับผิดชอบ คือ การมีจิตสำนึกในบทบาทและหน้าที่ของตัวเองและปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด เคารพกฎเกณฑ์กติกา พร้อมให้ตรวจสอบการกระทำได้เสมอ หากมีการกระทำผิดก็พร้อมที่จะยอมรับและแก้ไข 5) เป็นอยู่อย่างพอเพียง คือ การดำเนินชีวิตโดยยึดหลักความพอประมาณ ซื่อตรง ไม่ละโมบโลภมาก รู้จักยับยั้งชั่งใจ และไม่เอาเปรียบหรือเบียดเบียนตัวเองและผู้อื่น
 
“ลักษณะกิจกรรมของโตไปไม่โกง จะเน้นความสนุกสนานและสร้างสรรค์ เพื่อกระตุ้นให้เด็กคิดอย่างมีเหตุผล สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี และภูมิใจในการทำความดี สำหรับกิจกรรมตัวอย่าง เช่น ชั่วโมงแห่งการขอโทษ กิจกรรมส่วนตัว-ส่วนรวม การเล่านิทานที่เด็กๆ เป็นผู้เสียสละเพื่อส่วนรวม นิทานโทษแห่งการโกหก กิจกรรมตามหาสมบัติสาธารณะ เป็นต้น โดยหลังจากการเรียนการสอนผ่านไปจะมีการประเมินผล และในอนาคตทางกรุงเทพมหานคร จะขยายการเรียนการสอนไปสู่เด็กนักเรียนชั้นมัธยมต่อไป” รศ.ดร.จุรี กล่าว 

Tel: 02-727-3503-5, 02-377-5206
Fax: 02-374-7399

 

----- Privacy Policy -----