News

ค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนเพื่อวิถีประชาธิปไตย อำเภอบ้านดุง 6 – 8 พฤษภาคม 2552

เมื่อวันที่  6 – 8  พฤษภาคม  2552   ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับ เทศบาลเมืองบ้านดุง  อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี  ได้จัดค่ายเสริมสร้างประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล  โดยมีน้องๆ นักเรียนจากโรงเรียนบ้านดุงวิทยาเข้าร่วมซึ่งได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย ทั้งการมีส่วนร่วม สิทธิหน้าที่ต่างในสังคมประชาธิปไตย

 

Tel: 02-727-3503-5, 02-377-5206
Fax: 02-374-7399

 

----- Privacy Policy -----