News

จัดค่ายวัยมันส์เมล็ดพันธุ์ประชาธิปไตย รุ่นที่ 2 14 -16 ตุลาคม 2551

เมื่อวันที่  14 -16  ตุลาคม  2551  ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดค่ายวัยมันส์เมล็ดพันธุ์ประชาธิปไตย  รุ่นที่ 2  ณ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ศูนย์นครราชสีมา  อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โดยมีโรงเรียนเครือข่ายในกรุงเทพมหานครเข้าร่วมกิจรรมดังกล่าว  เพื่อให้น้องๆ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการปลูกฝังและส่งเสริมค่านิยม เรื่องบทบาทหน้าที่ต่อสังคมสาธารณะ  การมีส่วนร่วม การเคารพและให้เกียรติกัน รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล อันเป็นสาระสำคัญของสังคมประชาธิปไตย

 

Tel: 02-727-3503-5, 02-377-5206
Fax: 02-374-7399

 

----- Privacy Policy -----