News

เมล็ดพันธุ์ประชาธิปไตยที่โรงเรียนไชยวานวิทยา 8-11 ตุลาคม 2551

วันที่  8-11  ตุลาคม  2551      ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับนักศึกษาจากโครงการชมรมพัฒนาผู้นำ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จัดค่ายวัยมันส์เมล็ดพันธุ์ประชาธิปไตยที่โรงเรียนไชยวานวิทยา  เทศบาลตำบลไชยวาน  อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี  โดยมีน้องๆ จากโรงเรียนไชยวานวิทยาเข้าร่วมประมาณ 80 กว่าคน  ซึ่งน้องๆ ได้รับความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและสัมผัสวิถีชีวิตของชุมชนอย่างเข้าใจลึกซึ้งกันพอสมควร

Tel: 02-727-3503-5, 02-377-5206
Fax: 02-374-7399

 

----- Privacy Policy -----